Polski English Russian
ZX Certified webmaster
Początek Wprowadzenie RSXy Pliki Funkcje Wersje Wydania Użytkownicy Pobranie
CP/M MEMDISK IDEDOS

ZXVGS w skrócie

Menu główne

Menu główne jest wyświetlane na zielonym (green) tle z migającym tekstem. Ma następujące opcje, wybierane z klawiatury, odpowiedni klawisz jest wyróżniony:

Load- wczytanie SHELL.V00,
Continue- kontynuacja programu,
pOke- program monitora,
Basic- przejście do BASIC,
rsX- obsługa RSX,
Quit- wyjście z ZXVGS lub zresetowanie systemu.

Wybieraczka plików

Wybieraczka jest wyświetlana na turkusowym (cyan) tle. Również jest używany do wybierania katalogu. Po lewej stronie znajduje się opis w kolorze czarnym, a po prawej stronie jest miejsce na wpisanie tekstu (kolor biały). Mały kwadracik na dole wskazuje pozycję kursora. Nazwy katalogów muszą być zawsze zakończone ukośnikiem "/" (slash), w przeciwnym razie będzie to uważane za nazwę pliku.

Można używać klawiszy edycyjnych (cyfry z <CAPS SHIFT>).
<CS> + <1> <EDIT> wyjście z anulowaniem operacji (plik nie wybrany)
<CS> + <5> <ï> przesunięcie kursora w lewo
<CS> + <6> <ò> przesunięcie kursora na koniec linii edycyjnej
<CS> + <7> <ń> przesunięcie kursora na początek linii edycyjnej
<CS> + <8> <ð> przesunięcie kursora w prawo
<CS> + <9> <DELETE> skasowanie znaku na lewo od kursora
  <ENTER> zatwierdzenie nazwy

Wybieraczka konfiguracji

Umożliwia zapisanie oraz odczytanie konfiguracji programu (albo stanu gry). Jest wyświetlana na karmazynowym (magenta) tle z białym tekstem. Aby zapisać lub wczytać konfigurację, należy klawiszami <0>..<9> wybrać odpowiednią pozycję i nacisnąć <ENTER>. Przy zapisywaniu konfiguracji tekst po prawej stronie (opis pozycji) zmieni kolor na czarny i będzie można go edytować (patrz wybieraczka plików). Pozycje opisane jako "Empty slot" są puste (nieużywane), a pozycje opisane jako "Autosaved" zostały zapisane przez program bez użycia wybieraczki. Konfiguracje zapisywane są w plikach z rozszerzeniem ".SV?", gdzie ostatnim znakiem jest zwykle cyfra (odpowiadająca pozycji w wybieraczce). Ostatni znak w rozszerzeniu pliku może być również inny, jeśli plik został zapisany przez program bez użycia wybieraczki. Rozszerzenie ".SV@" jest zarezerwowane dla pliku wczytywanego automatycznie po wczytaniu pliku "*.V00". Plik ten jest przeznaczony do przechowywania wyników gry i dla starych gier może być zapisywany z menu ZXVGS.

Zakończenie programu

Wyświetlana jest informacja na czerwonym (red) tle. Program nie może być dalej kontynuowany. Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje przejście do menu głównego (a wybranie Continue spowoduje ponowne wyświetlenie komunikatu). Zwykle jest to tekst "ZXVGS: Program finished", wywołany funkcją ZXVGS kończącą program. Komunikaty na czerwonym tle może również generować RSX, jeśli nie może obsłużyć podanego mu pliku. W tym wypadku przed dwukropkiem podana jest nazwa RSX.

Program SHELL.V00

Program służy do uruchamiania innych programów. Joystickiem oraz klawiszami strzałek można przemieszczać podświetlenie w dół i górę. Klawisz <ENTER> albo <FIRE> w joysticku wybierają program. Naciśnięcie klawiszy <CS> + <1> albo <EDIT> albo systemowy <EXIT> powoduje wywołanie menu głównego. Klawisz <SPACE> powoduje wyświetlenie wybieraczki, w której można podać inny katalog. Opisy programów oraz ikony pobierane są z pliku "VGS.VGS", który powinien znajdować się w każdym katalogu. Jeśli nie ma pliku "VGS.VGS", należy użyć innego programu do uruchamiania (na przykład DIM.V00).

Tworzenie pliku "VGS.VGS"

Plik "VGS.VGS" można utworzyć na pececie programem MKVGSVGS.EXE, podając nazwę katalogu jako parametr (zwykle parametrem jest kropka, wskazująca na aktualny katalog). Obecnie nie ma odpowiednika dla Z80, ale ZXVGS posiada już wszystkie potrzebne funkcje, aby taki program mógł powstać.

Pakiety pomocnicze

CPM22QED

System ten służy do formatowania dyskietek i innych operacji na plikach. W niektórych implementacjach ZXVGS jest używany jako system plikowy. Do formatowania dyskietek przeznaczony jest program QFORMAT.COM, a do uaktywniania systemu (boot) na nich - QSYS.COM.

22DISK

Jest to zestaw programów dla peceta. Używany do obsługi dyskietek sformatowanych pod CPM22QED i CP/M Scorpiona. Do kopiowania plików z dyskietek CP/M pod MS-DOS jest program CTOD.EXE, do kopiowania plików MS-DOS na dyskietki CP/M - DTOC.EXE.

Zgodność z innymi systemami

Emulacja TR-DOS

Emulacja wykonywana jest przez $B.RZX, FDI.RZX, SCL.RZX, TRD.RZX lub TRDOS.RZX - zależnie od postaci, w jakiej są zapisane programy TR-DOS. Wymaga poprawek w ROM. Dostępne są trzy rozwiązania.

Modyfikacja zestawu znaków - najprostsza do wykonania, ale niektóre znaki stają się mniej estetyczne i zrobione w ten sposób pułapki są zawodne.

Zdublowanie ZXROM - proste do wykonania rozwiązanie sprzętowe, ale możliwe tylko tam, gdzie użyty jest ROM w sekcji A (#0000..#3F00). Jego ideą jest to, że w obszarze generatora znaków nie wykonuje się programów. Właściwa połówka ROM wybierana jest sygnałem /M1 procesora - dla /M1=1 podawany jest generator znaków, dla /M1=0 podawany jest kod pułapek.

Specjalny układ dekodujący adresy i podający kody pułapek zamiast zawartości ROM. Przydatny szczególnie, gdy w sekcji A jest RAM (MB-02). Możliwy do zbudowania jako zewnętrzny interface.

Adresy

Istnieje lista dyskusyjna w języku angielskim. Jej adres to zxvgs@yahoogroups.com. Aby się na nią zapisać, należy wysłać pusty e-mail na adres zxvgs-subscribe@yahoogroups.com. Na liście tej są publikowane informacje o nowych wersjach ZXVGS oraz szczegółach związanych z programowaniem pod ZXVGS.

Wszelkie zapytania i uwagi w języku polskim można wysyłać na polską listę dyskusyjną zxland@yahoogroups.com. Aby zapisać się na tę listę wystarczy wysłać pusty e-mail na adres zxland-subscribe@yahoogroups.com.

Adresy do korespondencji z ominięciem list dyskusyjnych: zxvgs-owner@yahoogroups.com, zxvgs@yarek.com.

Pod adresem http://groups.yahoo.com/files/zxvgs/ są dostępne nowe wydania ZXVGS. Nazwy archiwów mają nazwy "ZXnnnvvv.zip", gdzie "nnn" jest numerem wydania ZXVGS (bez kropki - dla ZXVGS 0.29 jest "029"), a "vvv" jest nazwą wersji (patrz przegląd wersji). W archiwach jest zwykle opis w pliku "PL-vvv.TXT" po polsku (a w "EN-vvv.TXT" po angielsku).

Pod adresem http://groups.yahoo.com/files/zxland/ są dostępne informacje o rozszerzeniach sprzętowych oraz innych systemach operacyjnych używanych na ZX Spectrum.


© 2001-12-31 Jarek Adamski zxvgs@yarek.com, http://zxvgs.yarek.com